ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ต้อนรับครู กศน.ตำบ​ล​ออย และติดตามผลการดำเนินงาน​ วางแผนการจัดกิจกรรมของ กศน.​อำเภอปง

 วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน​ พ.ศ.2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง คณะครู​ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอปง ร่วมต้อนรับครู กศน.ตำบ​ล​ออย และติดตามผลการดำเนินงาน​ วางแผนการจัดกิจกรรมของ กศน.​อำเภอปง​ ณ​ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยากศนตำบล.งิมเคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน ประจำปี2564

 วันที่ 25 พฤศจิกายน2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ คณะครูกศน.ตำบลงิมและบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรม #กศนตำบล.งิมเคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน ประจำปี2564

มีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรม60นาทีมีงานทำ (ขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด)
2.กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563และงานตามภาระกิจ กศน.
3.กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (การพับดอกใบเตย)
โดยมีนายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปงเป็นประธานพิธีเปิด ณ วัดบ้านนาดอ หมู่ที่ 17 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 
 

 

  
   
 


โครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน

 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน .อำเภอปง ได้มอบหมายให้ นางเยาวนันท์ ถูกจิตร ครู ศศช. บ้านห้วยเฟือง ร่วมกับคณะครูศศช. จัดโครงการ ศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศศช.เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นในชุมชนและชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพต่อไปแปลงสาธิตกสิกรรมธรรมชาติ (โคกหนองนา โมเดล)

 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูศศช. ครูกศน.ตำบลและประชาชนบ้านน้ำปุก ร่วมดำเนินการวางแผนพัฒนาพื้นที่ศศช.บ้านน้ำปุก เป็นสถานที่สาธิตแปลงกสิกรรมธรรมชาติ (โคกหนองนา โมเดล) ตามนโยบาย เลขาธิการ กศน. ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ในด้านการจัดการพื้นที่การเกษตรแบบเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน กิจกรรมมีดังนี้ 1.ขุดคลองไส้ไก่หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น 2.ประชุมวางแผนการดำเนินงานบนพื้นที่สูง(ศศช.) ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีทำบุญศาลาหอเรือคำ ศาลาเจ้าแม่ตะเคียน พิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าฝนแสนห่า และร่วมทำบุญโรงทาน

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง และบุคลากร​ ในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญศาลาหอเรือคำ ศาลาเจ้าแม่ตะเคียน พิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าฝนแสนห่า และร่วมทำบุญโรงทาน โดยมีพระครูมงคลจันทโชติ(หลวงปู่จันทร์ โชติโก) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ลานกิจกรรมหน้าหนองเรือคำ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยากศน.อำเภอปง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

 ประกาศข่าวดี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

สิ้นสุดการรอคอย.....ขณะนี้ กศน.อำเภอปง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม นี้เท่านั้น โดยขอให้ผู้สนใจจะสมัครเรียน เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

#เรียนฟรี​ ไม่มีค่าใช้จ่าย


 วันที่​ 23​ กันยายน​ 2563​ นายรัฐวัฒ​ นุธรรม​ ผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอปง​ เข้าร่วมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ณ​ หอประชุมศิริมง​คล ที่ว่าการอำเภอปง​ อำเภอปง​ จังหวัดพะเยา


 วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร Good Teacher ด้านจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ด้านจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ณ ห้องประชุม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับความรู้จาก นายปิติพล วงศ์กระโซ่ ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอเชียงม่วน วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม​ ผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอปง​ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการแยกการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และกิจกรรมการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัย​ ณ​ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง
 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ส่วนราชการรับทราบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ และร่วมการแข่งขันกีฬากำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา


 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนายการ กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ครั้งที่ 1/2563 โดยรับเกียรติจากนายสุชาติศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา


การประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 3 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นำโดย นายประดิษฐ์ พอใจ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 9 ราย/ครูอาสามัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่สูง(ครูศศช.) จำนวน 9 ราย รวมถึงลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) จำนวน 1 ราย/ครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 2 ราย/เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดฯ จำนวน 1 รายและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ราย โดยมีนายรัฐวัฒ นุธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง และนางสาวสายใจ สุขประสาร ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ รูปแบบการประเมินมีทั้งรูปแบบเอกสารและผ่านสื่อมัลติมีเดีย ผ่าน VDO CONFERENCE (วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) Applications ที่ชื่อว่า HANGOUTS MEET เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสังกัดได้ฝึกใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป

กิจกรรม ๒ เมษา รักการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์

เนื่องในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง ขอเชิญร่วม "กิจกรรม ๒ เมษา รักการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กิจกรรมมีดังนี้ 1. เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ 2. เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติออนไลน์ 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ Covid-19 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่อนไลน์ "หนังสือเฉลิมพระเกียรติ" 5. ประกวดเรียงความออนไลน์ หัวข้อ เจ้าฟ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย และ หัวข้อ ชาวไทย ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19 สามารถร่วมกิจกรรมโดย กดลิ้งค์หรือสแกนผ่าน QR CODE ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

กศน.อำเภอปง เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 สามารถสมัครเรียนทาง #ระบบออนไลน์ โดยการคลิกที่ลิงค์ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด แล้วกรอกข้อมูลได้เลยจร้า #เรียนฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

วันที่ 14-15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2536 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)​ โดยให้นักศึกษาที่จะเข้าสอบต้องผ่านการคัดกรองทุกคน ก่อนเข้าไปบริเวณภายในสนามสอบ ได้รับเกียรติจากนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพะเยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษา คณะครู และคณะกรรมการคุมสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น หลักสูร การทำหน้ากากอนามัย

วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลควร จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น หลักสูร การทำหน้ากากอนามัย จำนวน 20 ชั่วโมง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลควร และให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลควร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ คำหล้า นายก อบต.ควร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม อบต.ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)​

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้นิเทศและตรวจเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)​ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

โครงการค่ายทักษะวิชาการ

วันที่ 6 - 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอปง ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง

กิจกรรม "ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง"

วันที่ 12 มกราคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง นำทีมคณะครู กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรม "ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง" ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง นำทีมคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดประชาชน
กิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร์, หมวกแฟนซี และเกมมหาสนุก จาก กศน.ตำบลปงและกศน.ตำบลนาปรัง ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

จัดกิจกรรมการประกวดธิดาชาติพันธ์ มีสาวงามเข้าประกวดทั้งหมด 11 คน ในงาน "บวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108 ปีของดีอำเภอปงประจำปี 2563"

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายรัฐวัฒน์ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร กศน.ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดธิดาชาติพันธ์ มีสาวงามเข้าประกวดทั้งหมด 11 คน ในงาน "บวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108 ปีของดีอำเภอปงประจำปี 2563" ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
ผลการประกวดมีดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวดารา พิสิฐพัฒนพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาววิลาวัณย์ แซ่ว่าง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวอุษานิเกษมสมบัติ

โครงการมหกรรมกีฬากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดภาคเหนือ "ไก่ขาวเกมส์ 63"

ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง นำคณะครู เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดภาคเหนือ "ไก่ขาวเกมส์ 63" เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และในปีงบประมาณ 2563 ตามยโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมมหกรรม กีฬา กศน. เกมส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563 กศนอำเภอปง

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร ร่วมกัน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563 กศนอำเภอปง ณ ศศช.บ้านนํ้าคะ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ร่วมแข่งขันกีฬา "อิงดอยเกมส์ 2563"

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้นำอวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู บุลากร และนักศึกษา เจ้าร่วมแข่งขันกีฬา "อิงดอยเกมส์ 2563" กีฬา กศน.กลุ่มจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดแพร่

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมบุคลากร กศน. เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

กิจกรรม พอ.สว.เคลื่อนที่ และจัดกิจกรรม กศน.เคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน

วันที่ 17  ธันวาคม  2562 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมบุคลากร  กศน.อำเภอปง ร่วมกิจกรรม พอ.สว.เคลื่อนที่ และจัดกิจกรรม กศน.เคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน  ณ บ้านห้วยเอี๋ยน ม.2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage