ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ดำเนินการสัมภาษณ์ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ดำเนินการสัมภาษณ์ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เป็นประธานกรรมการ นายณรงค์ เมืองมูล เป็นกรรมการ และนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาเข้าร่วมสัมมนาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพะเยาพบเพื่อนครู

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมสัมมนาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพะเยาพบเพื่อนครู จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน/สถานศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตัวแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวิตรี บัณฑิต ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และนางรัตติยา มณีชัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดนาปรัง หมู่ 1 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีพระครูศรีวรพินิจ เจ้าคณะอำเภอปง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องประชุมสิริมงคล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปง เป็นประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสิริมงคล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะนายอำเภอปง เป็นประธานจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา สกร.อำเภอปง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา สกร.อำเภอปง โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้ดีขึ้น 2.เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานศึกษา 3.เพื่อให้สถานศึกษาสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย และ 4.เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จังหวัดพะเยาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยมี นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ได้นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดา ของนายวีระยุทธ บุญต่อ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดา ของนายวีระยุทธ บุญต่อ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ณ บ้านดอนไชยป่าแขม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเหตุของศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู และนายพิรุณ กุลชวาล ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเหตุของศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมวิทยากรอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลผาช้างน้อย ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางสาวิตรี บัณฑิต ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และนางเยาวนันท์ ถูกจิตร ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลผาช้างน้อย ปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลผาช้างน้อยให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสตรีและเพื่อเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้กับชุมชนและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีในกลุ่มสตรีตำบลผาช้างน้อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เข้าร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ งานประเพณีนมัสการสรงน้ำพระธาตุดอยหยวก ประจำปี 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เข้าร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ งานประเพณีนมัสการสรงน้ำพระธาตุดอยหยวก ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีตำบลปง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปง ตำบลนาปรัง และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดพระธาตุดอยหยวก ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปง เป็นประธานร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง (สาธิตการทำขนมดอกจอกและบริการน้ำดื่มสมุนไพรน้ำเก๊กฮวย) และจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อ่านดีมีอาชีพ (สาธิตการทำถุงหอม DIY) ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" บ้านสนามใต้ หมู่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปง เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปง ณ แปลงโคก หนอง นา นายกิตตินันท์ บรรจง บ้านป่าคา หมู่ 3 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านพะเยายั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องUB003 อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานโครงการ ศส.ปชต. เสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จัดโครงการ ศส.ปชต. เสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถนำไปเป็นแบบอย่าง และปรับใช้ในกรดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปงเป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายประสิทธิ์ บุญเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลปง และนายสุวรรณเสน ศรีชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน บ้านพักครู และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก เนื่องจากเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่

วันที่​ 13​ พฤษภาคม​ 2567​ คณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จัดกิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน บ้านพักครู และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก เนื่องจากเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของทางราชการ และสามารถให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่​ได้เป็นปกติ ณ​ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา​ "แม่ฟ้าหลวง" บ้านสันติสุข​ อำเภอปง​ จังหวัดพะเยา โดยมีนางคนึงนิตย์​ วันนิตย์​ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา และนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง​ ร่วมให้กำลังใจครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา​ "แม่ฟ้าหลวง" มีนายอนุชิต ข่าทิพย์พาที หัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯให้การต้อนรับ และมีชุดประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมซ่อมแซมร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพพระครูวรพงศ์ คณารักษ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปง อดีตเจ้าอาวาสวัดนาปรัง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพพระครูวรพงศ์ คณารักษ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปง อดีตเจ้าอาวาสวัดนาปรัง ณ วิหารวัดนาปรัง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สกร.ระดับอำเภอปง

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สกร.ระดับอำเภอปง ณ ห้องประชุมนงพรรีสอร์ท อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง เป็นวิทยากรWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage