ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ" ณ หอประชุม กศน.อำเภอปงจังหวัดพะเยา   เพื่อให้บุคลากร ของ กศน .อำเภอ ปง  นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ  โดยมี นางสาวลีลาวดี สีหบัณฑ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปงเป็นประธานเปิดโครงการ


Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage