ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

เผยแพร่เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice)

           เผยแพร่เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice) ชื่อผลงาน "การเพาะเห็ดนางฟ้า รางรม" กศน.ตำบลขุนควรนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ของครู ศศช.บ้านห้วยกอก

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะนิเทศ กศน.อำเภอปง ได้นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ของครู ศศช.บ้านห้วยกอก โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการขับเคลื่อนงาน ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยกอก ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยานิเทศ ติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงของภาคเหนือ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง ต้อนรับนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมคณะนิเทศ ติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงของภาคเหนือ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ในครั้งนี้​มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ครู และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาร่วมให้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ กศน.ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย​ข้าราชการครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อทบทวนสถานการณ์การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงาน ของสถานศึกษาในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา​(2560-2569) โดยมีนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม และมี​ ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยานำนักศึกษาเข้ารับฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้​คณะครู กศน.อำเภอปง นำนักศึกษาเข้ารับฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 29 คน​ ณ โรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้หลังเข้ารับการฉีดวัคซีนนักศึกษาทุกคนยังคงมีอาการอยู่ในภาวะปกติและเฝ้าประเมินอาการข้างเคียงอย่างต่อเนื่องผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ “หมอพร้อม”กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี กับนายสุพจน์ แน่ประโคน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี กับนายสุพจน์ แน่ประโคน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและได้มอบแนวทางในการดำเนินงานโดยยึดหลัก ทำงานด้วยความรัก เพื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน กศน. กำหนดไว้ต่อไปจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาเลือก

 ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปงจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาเลือก เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเลือก และการกำหนดทิศทางของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้บริหารและครูผู้สอนเข้าใจความสำคัญทิศทางของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง ณ สวนนงพร รีสอร์ท อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564

 

📣📢ประกาศข่าวดี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564
สิ้นสุดการรอคอย.....ขณะนี้ กศน.อำเภอปง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้นะจ๊ะ 😊เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย😊 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

#เอกสารการสมัครมีดังต่อไปนี้ 💥
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หรือกรอกใบสมัครออนไลน์คลิ๊กลิ้งค์นี้ 😊
👉 https://forms.gle/brii4xU6vG5V5imS6


การบริหารจัดการเรียนการสอน กศน.อำเภอปง PONG MODEL

การบริหารจัดการเรียนการสอน กศน.อำเภอปง PONG MODEL Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage