ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี กับนายสุพจน์ แน่ประโคน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี กับนายสุพจน์ แน่ประโคน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและได้มอบแนวทางในการดำเนินงานโดยยึดหลัก ทำงานด้วยความรัก เพื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน กศน. กำหนดไว้ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage