ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กศน.อำเภอปง ประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน วางแผนการจัดกิจกรรม และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564

 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอปง ประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน วางแผนการจัดกิจกรรม และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ให้กับ ครู กศน.ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ อุทิศตน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมอบเข็มทอง ให้กับนางเยาวนันท์ ถูกจิตร์ ครูอาสาสมัครฯ และเข็มเงิน ให้กับนายอำนาจ เลิศคำ ครูอาสาสมัครฯ และนายวุฒิพงษ์ พันธ์พัฒนกุล ครูอาสาสมัครฯ และ ณ หอประชุม กศน.อำเภเอปง จังหวัดพะเยาโครงการการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิดโครงการและนิเทศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม โครงการการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ สุธรรมมา ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอจุน และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นวิทยากรให้ความรู้ประชุมคณะครู กศน. เพื่อ นิเทศ ติดตาม ข้อมูลนักศึกษาขั้นพื้นฐานในการเข้าสอบ N-net และการสอบปลายภาค

 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประชุมคณะครู กศน. เพื่อ นิเทศ ติดตาม ข้อมูลนักศึกษาขั้นพื้นฐานในการเข้าสอบ N-net และการสอบปลายภาค ของนักศึกษา กศน.อำเภอปง ที่อยู่ต่างจังหวัด และอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยผ่านระบบ Zoomประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปง

 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม พร้องคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 – 2 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา และเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการรบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา รวมถึงความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อหนังสือเรียน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายประดิษฐ์ พอใจ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานที่ประชุมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณภายในสถานศึกษาและร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร ตามโครงการ “ ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด ”

 วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอปง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณภายในสถานศึกษาและร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร ตามโครงการ “ ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด ” ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ประโยชน์ทางยาภายในครัวเรือน ชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน

 วันที่ 9 -11 สิงหาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือก ให้กับคณะครู กศน.อำเภอปง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบรายวิชาเลือกหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ กศน.อำเภอปง ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนในรายวิชาเลือกที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถนำไปใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักศึกษา กศน. โดยมี นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นวิทยากรWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage