ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน

 วันที่ 9 -11 สิงหาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือก ให้กับคณะครู กศน.อำเภอปง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบรายวิชาเลือกหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ กศน.อำเภอปง ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนในรายวิชาเลือกที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถนำไปใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักศึกษา กศน. โดยมี นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นวิทยากรไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage