ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิดโครงการและนิเทศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม โครงการการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ สุธรรมมา ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอจุน และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นวิทยากรให้ความรู้ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage