ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Live ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)​

        วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. กศน.อำเภอปง ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Live ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)​ ในเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่ง กศน.อำเภอปง ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา ภาษาไทย พท 21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นางสาวพรพรรณ คำมา ครู กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาห้องสมุดประชาชนอำเภอปงเปิดให้ได้บริการแล้ว

   ห้องสมุดประชาชนอำเภอปงเปิดให้ได้บริการแล้ว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Facebook Live ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

          ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Facebook Live ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)​ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาอย่าลืมเข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับ/คะ


ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

          กศน.อำเภอปง ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ #FacebookLive โดยนายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา กศน.อำเภอปง ฟังบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนะนำสถานที่ กศน.อำเภอปง บุคลากร กศน.อำเภอปง โครงสร้างหลักสูตร โครงงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวิธีการเรียนการสอน แผนลงทะเบียน 1/2564 และตารางเรียนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสัญญาณจาก กศน.ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage