ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

 วันที่​ 23​ กันยายน​ 2563​ นายรัฐวัฒ​ นุธรรม​ ผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอปง​ เข้าร่วมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ณ​ หอประชุมศิริมง​คล ที่ว่าการอำเภอปง​ อำเภอปง​ จังหวัดพะเยา


 วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร Good Teacher ด้านจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ด้านจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ณ ห้องประชุม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับความรู้จาก นายปิติพล วงศ์กระโซ่ ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอเชียงม่วน วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม​ ผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอปง​ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการแยกการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และกิจกรรมการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัย​ ณ​ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง
 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ส่วนราชการรับทราบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ และร่วมการแข่งขันกีฬากำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา


 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนายการ กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ครั้งที่ 1/2563 โดยรับเกียรติจากนายสุชาติศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา


Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage