ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ส่วนราชการรับทราบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ และร่วมการแข่งขันกีฬากำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage