ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

รายงานการประเมินตนเอง ปี 2564

ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

 29 ธันวาคม 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ นางสาวิตรี บัณฑิต ครูอาสาสมัคร ฯ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 อำเภอปง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ สามแยกแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา

 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564 วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ประชุมคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะครู และบุคลากรที่ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและบุคคลต้นแบบในการเลิกเหล้าตลอดชีวิต ปีงบประมาณ 2564 จากหน่วยงานเทศบาลตำบลปง และประชุมคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา


เผยแพร่เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)

 เผยแพร่เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice) ชื่อผลงาน "การแปรรูปผ้าปักลายชาวเขา" กศน.ตำบลผาช้างน้อย

เผยแพร่เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice)

           เผยแพร่เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice) ชื่อผลงาน "การเพาะเห็ดนางฟ้า รางรม" กศน.ตำบลขุนควรนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ของครู ศศช.บ้านห้วยกอก

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะนิเทศ กศน.อำเภอปง ได้นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ของครู ศศช.บ้านห้วยกอก โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการขับเคลื่อนงาน ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยกอก ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยานิเทศ ติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงของภาคเหนือ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง ต้อนรับนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมคณะนิเทศ ติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงของภาคเหนือ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ในครั้งนี้​มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ครู และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาร่วมให้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ กศน.ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย​ข้าราชการครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อทบทวนสถานการณ์การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงาน ของสถานศึกษาในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา​(2560-2569) โดยมีนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม และมี​ ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยานำนักศึกษาเข้ารับฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้​คณะครู กศน.อำเภอปง นำนักศึกษาเข้ารับฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 29 คน​ ณ โรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้หลังเข้ารับการฉีดวัคซีนนักศึกษาทุกคนยังคงมีอาการอยู่ในภาวะปกติและเฝ้าประเมินอาการข้างเคียงอย่างต่อเนื่องผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ “หมอพร้อม”กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี กับนายสุพจน์ แน่ประโคน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี กับนายสุพจน์ แน่ประโคน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและได้มอบแนวทางในการดำเนินงานโดยยึดหลัก ทำงานด้วยความรัก เพื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน กศน. กำหนดไว้ต่อไปจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาเลือก

 ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปงจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาเลือก เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเลือก และการกำหนดทิศทางของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้บริหารและครูผู้สอนเข้าใจความสำคัญทิศทางของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง ณ สวนนงพร รีสอร์ท อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564

 

📣📢ประกาศข่าวดี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564
สิ้นสุดการรอคอย.....ขณะนี้ กศน.อำเภอปง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้นะจ๊ะ 😊เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย😊 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

#เอกสารการสมัครมีดังต่อไปนี้ 💥
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หรือกรอกใบสมัครออนไลน์คลิ๊กลิ้งค์นี้ 😊
👉 https://forms.gle/brii4xU6vG5V5imS6


การบริหารจัดการเรียนการสอน กศน.อำเภอปง PONG MODEL

การบริหารจัดการเรียนการสอน กศน.อำเภอปง PONG MODEL ประชุมชี้แจงการใช้ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช.

     วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผอ.กศน.อำเภอปง ได้มอบหมายให้ นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. สำนักงาน กศน.(DM-HACLC) เพื่อสรา้งความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องระดับขั้นการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรที่ได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็น Admin อำเภอ รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetingsพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

            วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและ​ บุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยาการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1/2564

              วันที่ 10 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยานำโดย นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโดยมีนางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผล จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เข้านิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดสอบ ได้มีมาตรการการตรวจคัดกรองตามมาตรการและป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564

📣📢ประกาศข่าวดี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564
สิ้นสุดการรอคอย.....ขณะนี้ กศน.อำเภอปง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้นะจ๊ะ 😊เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย😊
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หรือกรอกใบสมัครออนไลน์คลิ๊กลิ้งค์นี้ 😊


วิเคราะห์สภาพปัญหา(SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานของครู กศน.อำเภอปง

 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ประชุมคณะครู กศน.ตำบล และร่วมกับคณะครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) วิเคราะห์สภาพปัญหา(SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานของครูศศช.ใหัมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ หอประชุม กศน.อำเภอปงโครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภอปง

         วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมดำเนินโครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภอปง และกศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำเนินการ ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยาโครงการจัดทำเครื่องกรองน้ำดื่มที่สะอาดให้กับ ศศช.ในพื้นที่อำเภอปง

        วันที่ 3-4 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง กล่าวต้อนรับทีมงานช่างจากกรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปง โดยมีนายชลธร ปั่นเจริญ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการจัดทำเครื่องกรองน้ำดื่มที่สะอาดให้กับ ศศช.ในพื้นที่อำเภอปง หลังจากนั้นมอบหมายให้ครูนิเทศก์ นำทีมงานเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ติดตั้งทั้ง 9 แห่งกศน.อำเภอปง ประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน วางแผนการจัดกิจกรรม และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564

 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอปง ประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน วางแผนการจัดกิจกรรม และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ให้กับ ครู กศน.ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ อุทิศตน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมอบเข็มทอง ให้กับนางเยาวนันท์ ถูกจิตร์ ครูอาสาสมัครฯ และเข็มเงิน ให้กับนายอำนาจ เลิศคำ ครูอาสาสมัครฯ และนายวุฒิพงษ์ พันธ์พัฒนกุล ครูอาสาสมัครฯ และ ณ หอประชุม กศน.อำเภเอปง จังหวัดพะเยาโครงการการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิดโครงการและนิเทศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม โครงการการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ สุธรรมมา ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอจุน และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นวิทยากรให้ความรู้ประชุมคณะครู กศน. เพื่อ นิเทศ ติดตาม ข้อมูลนักศึกษาขั้นพื้นฐานในการเข้าสอบ N-net และการสอบปลายภาค

 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประชุมคณะครู กศน. เพื่อ นิเทศ ติดตาม ข้อมูลนักศึกษาขั้นพื้นฐานในการเข้าสอบ N-net และการสอบปลายภาค ของนักศึกษา กศน.อำเภอปง ที่อยู่ต่างจังหวัด และอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยผ่านระบบ Zoomประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปง

 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม พร้องคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 – 2 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา และเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการรบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา รวมถึงความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อหนังสือเรียน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายประดิษฐ์ พอใจ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานที่ประชุมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณภายในสถานศึกษาและร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร ตามโครงการ “ ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด ”

 วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอปง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณภายในสถานศึกษาและร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร ตามโครงการ “ ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด ” ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ประโยชน์ทางยาภายในครัวเรือน ชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน

 วันที่ 9 -11 สิงหาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือก ให้กับคณะครู กศน.อำเภอปง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบรายวิชาเลือกหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ กศน.อำเภอปง ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนในรายวิชาเลือกที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถนำไปใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักศึกษา กศน. โดยมี นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Live ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)​

        วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. กศน.อำเภอปง ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Live ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)​ ในเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่ง กศน.อำเภอปง ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา ภาษาไทย พท 21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นางสาวพรพรรณ คำมา ครู กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาห้องสมุดประชาชนอำเภอปงเปิดให้ได้บริการแล้ว

   ห้องสมุดประชาชนอำเภอปงเปิดให้ได้บริการแล้ว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Facebook Live ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

          ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Facebook Live ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)​ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาอย่าลืมเข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับ/คะ


ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

          กศน.อำเภอปง ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ #FacebookLive โดยนายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา กศน.อำเภอปง ฟังบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนะนำสถานที่ กศน.อำเภอปง บุคลากร กศน.อำเภอปง โครงสร้างหลักสูตร โครงงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวิธีการเรียนการสอน แผนลงทะเบียน 1/2564 และตารางเรียนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสัญญาณจาก กศน.ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage