ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ประชุมชี้แจงการใช้ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช.

     วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผอ.กศน.อำเภอปง ได้มอบหมายให้ นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. สำนักงาน กศน.(DM-HACLC) เพื่อสรา้งความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องระดับขั้นการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรที่ได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็น Admin อำเภอ รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetingsพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

            วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและ​ บุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยาการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1/2564

              วันที่ 10 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยานำโดย นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโดยมีนางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผล จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เข้านิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดสอบ ได้มีมาตรการการตรวจคัดกรองตามมาตรการและป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564

📣📢ประกาศข่าวดี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564
สิ้นสุดการรอคอย.....ขณะนี้ กศน.อำเภอปง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้นะจ๊ะ 😊เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย😊
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หรือกรอกใบสมัครออนไลน์คลิ๊กลิ้งค์นี้ 😊


วิเคราะห์สภาพปัญหา(SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานของครู กศน.อำเภอปง

 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ประชุมคณะครู กศน.ตำบล และร่วมกับคณะครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) วิเคราะห์สภาพปัญหา(SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานของครูศศช.ใหัมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ หอประชุม กศน.อำเภอปงโครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภอปง

         วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมดำเนินโครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภอปง และกศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำเนินการ ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยาโครงการจัดทำเครื่องกรองน้ำดื่มที่สะอาดให้กับ ศศช.ในพื้นที่อำเภอปง

        วันที่ 3-4 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง กล่าวต้อนรับทีมงานช่างจากกรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปง โดยมีนายชลธร ปั่นเจริญ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการจัดทำเครื่องกรองน้ำดื่มที่สะอาดให้กับ ศศช.ในพื้นที่อำเภอปง หลังจากนั้นมอบหมายให้ครูนิเทศก์ นำทีมงานเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ติดตั้งทั้ง 9 แห่งกศน.อำเภอปง ประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน วางแผนการจัดกิจกรรม และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564

 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอปง ประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน วางแผนการจัดกิจกรรม และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ให้กับ ครู กศน.ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ อุทิศตน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมอบเข็มทอง ให้กับนางเยาวนันท์ ถูกจิตร์ ครูอาสาสมัครฯ และเข็มเงิน ให้กับนายอำนาจ เลิศคำ ครูอาสาสมัครฯ และนายวุฒิพงษ์ พันธ์พัฒนกุล ครูอาสาสมัครฯ และ ณ หอประชุม กศน.อำเภเอปง จังหวัดพะเยาโครงการการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิดโครงการและนิเทศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม โครงการการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ สุธรรมมา ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอจุน และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นวิทยากรให้ความรู้ประชุมคณะครู กศน. เพื่อ นิเทศ ติดตาม ข้อมูลนักศึกษาขั้นพื้นฐานในการเข้าสอบ N-net และการสอบปลายภาค

 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประชุมคณะครู กศน. เพื่อ นิเทศ ติดตาม ข้อมูลนักศึกษาขั้นพื้นฐานในการเข้าสอบ N-net และการสอบปลายภาค ของนักศึกษา กศน.อำเภอปง ที่อยู่ต่างจังหวัด และอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยผ่านระบบ Zoomประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปง

 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม พร้องคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 – 2 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา และเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการรบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา รวมถึงความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อหนังสือเรียน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายประดิษฐ์ พอใจ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานที่ประชุมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณภายในสถานศึกษาและร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร ตามโครงการ “ ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด ”

 วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอปง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณภายในสถานศึกษาและร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร ตามโครงการ “ ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด ” ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ประโยชน์ทางยาภายในครัวเรือน ชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน

 วันที่ 9 -11 สิงหาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือก ให้กับคณะครู กศน.อำเภอปง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบรายวิชาเลือกหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ กศน.อำเภอปง ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนในรายวิชาเลือกที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถนำไปใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักศึกษา กศน. โดยมี นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Live ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)​

        วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. กศน.อำเภอปง ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Live ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)​ ในเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่ง กศน.อำเภอปง ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา ภาษาไทย พท 21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นางสาวพรพรรณ คำมา ครู กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาห้องสมุดประชาชนอำเภอปงเปิดให้ได้บริการแล้ว

   ห้องสมุดประชาชนอำเภอปงเปิดให้ได้บริการแล้ว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Facebook Live ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

          ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Facebook Live ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)​ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาอย่าลืมเข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับ/คะ


ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

          กศน.อำเภอปง ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ #FacebookLive โดยนายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา กศน.อำเภอปง ฟังบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนะนำสถานที่ กศน.อำเภอปง บุคลากร กศน.อำเภอปง โครงสร้างหลักสูตร โครงงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวิธีการเรียนการสอน แผนลงทะเบียน 1/2564 และตารางเรียนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสัญญาณจาก กศน.ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage