ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปง

 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม พร้องคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 – 2 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา และเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการรบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา รวมถึงความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อหนังสือเรียน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายประดิษฐ์ พอใจ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานที่ประชุมไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage