ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กศน.อำเภอปงร่วมน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"


เผยแพร่ผลงานวิจัย

  การศึกษาสภาพและการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกรณีศึกษายุวกาชาดนอกโรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง


Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage