ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการสวรรคตครบ 7 ปี "สัตตมวรรษ" ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลปงมาตัดแต่งกิ่งไม้


ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม


วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู พร้อมคณะครู และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ณ ศาลาประชาคมอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสมเกียรติ แสงแก้ว ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธี

จัดทำโรงทาน เพื่อร่วมทำบุญพิธี “ทานก๋วยสลากภัต”

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดทำโรงทาน เพื่อร่วมทำบุญพิธี “ทานก๋วยสลากภัต” ณ วัดบ้านห้วยแม่แดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาจัดเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทานใส่ “ก๋วย”(ตะกร้า)

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา นำโดยนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา พร้อมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทานใส่ “ก๋วย”(ตะกร้า) ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เพื่อร่วมทำบุญพิธี “ทานก๋วยสลาก” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ วัดบ้านห้วยแม่แดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ และร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยากิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชุมประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป และมอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้มีร้อยละผู้เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 11 ราย รางวัลครูผู้มีร้อยละผู้เข้าสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 17 ราย ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยาWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage