ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ต้อนรับครู กศน.ตำบ​ล​ออย และติดตามผลการดำเนินงาน​ วางแผนการจัดกิจกรรมของ กศน.​อำเภอปง

 วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน​ พ.ศ.2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง คณะครู​ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอปง ร่วมต้อนรับครู กศน.ตำบ​ล​ออย และติดตามผลการดำเนินงาน​ วางแผนการจัดกิจกรรมของ กศน.​อำเภอปง​ ณ​ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยากศนตำบล.งิมเคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน ประจำปี2564

 วันที่ 25 พฤศจิกายน2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ คณะครูกศน.ตำบลงิมและบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรม #กศนตำบล.งิมเคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน ประจำปี2564

มีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรม60นาทีมีงานทำ (ขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด)
2.กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563และงานตามภาระกิจ กศน.
3.กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (การพับดอกใบเตย)
โดยมีนายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปงเป็นประธานพิธีเปิด ณ วัดบ้านนาดอ หมู่ที่ 17 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 
 

 

  
   
 


โครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน

 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน .อำเภอปง ได้มอบหมายให้ นางเยาวนันท์ ถูกจิตร ครู ศศช. บ้านห้วยเฟือง ร่วมกับคณะครูศศช. จัดโครงการ ศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศศช.เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นในชุมชนและชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพต่อไปแปลงสาธิตกสิกรรมธรรมชาติ (โคกหนองนา โมเดล)

 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูศศช. ครูกศน.ตำบลและประชาชนบ้านน้ำปุก ร่วมดำเนินการวางแผนพัฒนาพื้นที่ศศช.บ้านน้ำปุก เป็นสถานที่สาธิตแปลงกสิกรรมธรรมชาติ (โคกหนองนา โมเดล) ตามนโยบาย เลขาธิการ กศน. ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ในด้านการจัดการพื้นที่การเกษตรแบบเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน กิจกรรมมีดังนี้ 1.ขุดคลองไส้ไก่หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น 2.ประชุมวางแผนการดำเนินงานบนพื้นที่สูง(ศศช.) ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีทำบุญศาลาหอเรือคำ ศาลาเจ้าแม่ตะเคียน พิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าฝนแสนห่า และร่วมทำบุญโรงทาน

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง และบุคลากร​ ในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญศาลาหอเรือคำ ศาลาเจ้าแม่ตะเคียน พิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าฝนแสนห่า และร่วมทำบุญโรงทาน โดยมีพระครูมงคลจันทโชติ(หลวงปู่จันทร์ โชติโก) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ลานกิจกรรมหน้าหนองเรือคำ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยากศน.อำเภอปง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

 ประกาศข่าวดี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

สิ้นสุดการรอคอย.....ขณะนี้ กศน.อำเภอปง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม นี้เท่านั้น โดยขอให้ผู้สนใจจะสมัครเรียน เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

#เรียนฟรี​ ไม่มีค่าใช้จ่าย


Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage