ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ประชุมประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2566

วันที่ 3 มกราคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มาให้ความรู้ ได้รับเกียรติจากนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย นายสมบัติ เมืองเจียง ครูอาสาสมัครฯ และนายวีรยุทธ บุญต่อ ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี พ.ศ.2565 ณ สนามกีฬากลางบ้านปางค่าเหนือ หมู่ 6 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย และนายสมบัติ เมืองเจียง ครูอาสาสมัครฯ นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของศศช.บ้านห้วยกอก รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีนายสุชาติ ฤทธิ์ยิ่ง เป็นวิทยากร และนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ศศช.บ้านห้วยกอก และ ศศช.บ้านห้วยเอี๋ยน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ต้อนรับคณะครู กศน.อำเภอจุน ที่มาส่งครูดำรงตำแหน่งครู กศน.ตำบล รับผิดชอบพื้นที่่ตำบลงิม

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง ให้การต้อนรับนางสาวจีรวรรณ พันธุระ มาดำรงตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบพื้นที่่ตำบลงิม ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา


โครงการฝึกอบรม “การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางของจังหวัดพะเยา” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จังหวัดพะเยา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางของจังหวัดพะเยา” ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบาง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เยาวชนควรรู้ ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอนพิชิตภูลังกา

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอนพิชิตภูลังกา โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย 2. เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านปางค่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย 3. เพื่อสร้างเจตคติและค่านิยมที่ดีในการออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างน้อย ณ จุดชมทะเลหมอกบ้านปางมะโอ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา


โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชนเผ่าม้ง ประจำปี 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชนเผ่าม้ง ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่าม้งให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้านจิตใจมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรือการกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก เห็นความสำคัญ เกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ณ สนามกลางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา


Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage