ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดโครงการส่งเสริมทักษะการทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้ กศน.อำเภอปง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการส่งเสริมทักษะการทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้ กศน.อำเภอปง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 เพื่อพัฒนานักศึกษาโดยมี ส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้นักศึกษาได้มองเห็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติรอบตัว ซึ่งนำไปสู่ความอยากรู้ อยากเห็น มีอิสระในการทำโครงงานตามปัญหาที่ตนเอง อยากรู้อยากเห็น สามารถวางแผนการทำโครงงาน เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนมีเหตุผลนำทางในการดำเนินชีวิต ณ กศน.ตำบลปง กศน.ตำบลงิม และกศน.ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ตำบลนาปรัง และ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า( ภูลังกาอนุสรณ์) ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายทวีโชค เรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาและนางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา นิเทศติดตามวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ประชุม คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง เพื่อวางแผนเรื่องซักซ้อมการบริหารจัดการการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และแจ้งข่าวสาร พร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผ่านระบบ Google Meetเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือก แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วย นายมานนท์ ใจมาเครือ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล นางสาวพรพรรณ คำมา ตำแหน่งครู กศน.ตำบล และนายปฏิภาณ แสนจิตร์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือก แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการเรียนรู้เรื่องการลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน การเรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ การเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนยอดไม้ผลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานพิธีเปิด ผ่านระบบ Google Meet ณ กศน.ตำบลปง กศนตำบลงิม และกศน.ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาร่วมการประชุมเปิดตัวและชี้แจงระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง และนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมเปิดตัวและชี้แจงระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) สำนักงาน กศน. (DM-HACLC) เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ณ โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2564 จากสำนักยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้แก่ 1.รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2562 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด เป็นระยะเวลา 5 ปี ประจำปี 2562 2.รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2564 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด เป็นระยะเวลา 7 ปี ประจำปี 2564


ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)ครั้งที่ 2/2564 เพื่อวัดความรู้ ความคิดของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก และนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ให้การต้อนรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ได้รับการนิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบจากนายนิยม พรหมมา พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 และนายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ เพื่อเติมเต็มความรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ เพื่อเติมเต็มความรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา ในด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำรงชีวิต ในสังคมเป็นคนเก่ง คนดี และ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กศน.ตำบลปง กศน.ตำบลงิม และกศน.ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอปง นิเทศกำกับติดตามWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage