ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ประชุม คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง เพื่อวางแผนเรื่องซักซ้อมการบริหารจัดการการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และแจ้งข่าวสาร พร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผ่านระบบ Google Meetไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage