ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดโครงการส่งเสริมทักษะการทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้ กศน.อำเภอปง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการส่งเสริมทักษะการทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้ กศน.อำเภอปง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 เพื่อพัฒนานักศึกษาโดยมี ส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้นักศึกษาได้มองเห็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติรอบตัว ซึ่งนำไปสู่ความอยากรู้ อยากเห็น มีอิสระในการทำโครงงานตามปัญหาที่ตนเอง อยากรู้อยากเห็น สามารถวางแผนการทำโครงงาน เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนมีเหตุผลนำทางในการดำเนินชีวิต ณ กศน.ตำบลปง กศน.ตำบลงิม และกศน.ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage