ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ เพื่อเติมเต็มความรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ เพื่อเติมเต็มความรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา ในด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำรงชีวิต ในสังคมเป็นคนเก่ง คนดี และ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กศน.ตำบลปง กศน.ตำบลงิม และกศน.ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอปง นิเทศกำกับติดตามไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage