ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการเรียนรู้เรื่องการลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน การเรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ การเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนยอดไม้ผลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานพิธีเปิด ผ่านระบบ Google Meet ณ กศน.ตำบลปง กศนตำบลงิม และกศน.ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage