ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกเสรี

 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย นางดวงสมร ตาคำ ครู กศน.ตำบล นายพิรุณ กุลชวาล ครู กศน.ตำบล และนางสาวพรพรรณ คำมา ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาประชุมประจำเดือนสิงหาคม


วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง และมอบเกียรติบัตร ตามประกาศผลกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รับการนิเทศ​ ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและแนวปฏิบัติที่ดี (best practics)​ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา​ "แม่ฟ้าหลวง" บ้านสะนามเหนือ​


วันที่ 15​ สิงหาคม​ 2565​ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง และคณะครู กศน.อำเภอปง รับการนิเทศ​ ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและแนวปฏิบัติที่ดี (best practics)​ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา​ "แม่ฟ้าหลวง" บ้านสะนามเหนือ​ โดยมีนางมีนา​ กิติชานนท์​ ผู้อำนวยการ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา​และคณะกรรมการประเมินรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์​ ประจำปี​ 2566 ระดับจังหวัด
ได้ให้แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกแก่ผู้รับการประเมิน ณ​ หอประชุม กศน.อำเภอปง​ จังหวัดพะเยา


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปง จังหวัดพะเยาจัดโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอปง

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอปง ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการสนทนาเรื่องการขายสินค้าและการบริการ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565 มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน โดยมีนางสาวชลธิชา เทือกธรรมมา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ กศน.ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยารับการนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้นายสมบัติ เมืองเจียง ครูนิเทศก์ นำคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เพื่อนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" อำเภอปง จำนวน 8 แห่ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางาน ศศช.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะ ประจำปี 2565


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอปง มอบหมายให้นายปฐพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนายปฏิภาณ แสนจิตร์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะ ประจำปี 2565 โดย กศน.อำเภอปง ได้นำ “โครงงานเรื่องถุงเพาะชำรักษ์โลก ” ส่งเข้าประกวด ได้รับรางวัลชมเชย จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 26 ทีม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

การจัดกิจกกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการประเมินโครงงานดูรายละเอียดตามลิ้งค์นี้ 

1. ขั้นตอนการจัดกิจกกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานhttps://drive.google.com/file/d/1xiSqsJY7hIiXboghrCw5W7ya5bOe3abS/view?usp=sharing

2. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล https://drive.google.com/file/d/1XG82VCGa6I-lmqdXg1txU5CdqSdYWccl/view?usp=sharing  

ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ พร้อมทั้งดำเนินการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูอภิชญา เข็มขำ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ พร้อมทั้งดำเนินการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยาโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2566-2570

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2566-2570 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของกศน.อำเภอปง ให้สอดรับกับสภาพปัจจุบันและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล เป็นวิทยากร นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานในครั้งนี้จัดประชุมคณะครู ศศช.อำเภอปง

นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย นายวีรยุทธ บุญต่อ ครูกศน.ตำบล และนายพิรุณ กุลชวาล ครูกศน.ตำบล ดำเนินการจัดประชุมคณะครู ศศช.อำเภอปง ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและติดตามงานให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน กศน. และสอดคล้องกับบริบทความต้องการของชุมชน รวมทั้งได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอก พัฒนาศศช.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน ณ ศศช.บ้านน้ำปุก หมู่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธาน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ กศน.ตำบลปง กศน.ตำบลนาปรัง กศน.ตำบลควร กศน.ตำบลขุนควร กศน.ตำบลออย กศน.ตำบลงิม และกศน.ตำบลผาช้างน้อยประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอปง ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมในไตรมาส 3-4 และแจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้น ระหว่างวันที่3-5 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทำแผนจัดการการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจากนายวัลภัทร เขียวดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร และนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง กล่าวปิดโครงการ ณ นงพรรีสอร์ท อำเภอปง จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดพะเยา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วย นางเยาวนันท์ ถูกจิตร ครูอาสาสมัครฯ ผู้รับผิดชอบโครงการทุนการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 รอบที่ 1 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 21 คน ได้แก่ ครู กศน.ตำบล จำนวน 9 คน ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ปกติ จำนวน 2 คน และครูอาสาสมัครฯ พื้นที่สูง จำนวน 10 คน รับเกียรติจากนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธาน โดยมีนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นางสาวสายใจ สุขประสาร ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา และผ่านระบบ Google Meetโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วย นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย และคณะครู กศน.อำเภอปง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุง ภูมิทัศน์

วันที่ 6 เมษายน 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุง ภูมิทัศน์ ที่ว่าการอำเภอปง " เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ เนื่องในวันจักรี ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอปง และร่วมทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ณ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยาจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีเรียนรู้ เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญ เกิดความภาคภูมิใจและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยสืบไป ได้รับเกียรตินายวีระเดช กันชัย ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล สังกัด อบต.บ้านมาง นายวิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง และนายฑัชธรรม สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้จัดโครงการส่งเสริมทักษะการทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้ กศน.อำเภอปง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการส่งเสริมทักษะการทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้ กศน.อำเภอปง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 เพื่อพัฒนานักศึกษาโดยมี ส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้นักศึกษาได้มองเห็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติรอบตัว ซึ่งนำไปสู่ความอยากรู้ อยากเห็น มีอิสระในการทำโครงงานตามปัญหาที่ตนเอง อยากรู้อยากเห็น สามารถวางแผนการทำโครงงาน เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนมีเหตุผลนำทางในการดำเนินชีวิต ณ กศน.ตำบลปง กศน.ตำบลงิม และกศน.ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ตำบลนาปรัง และ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า( ภูลังกาอนุสรณ์) ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายทวีโชค เรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาและนางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา นิเทศติดตามวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ประชุม คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง เพื่อวางแผนเรื่องซักซ้อมการบริหารจัดการการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และแจ้งข่าวสาร พร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผ่านระบบ Google Meetเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือก แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วย นายมานนท์ ใจมาเครือ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล นางสาวพรพรรณ คำมา ตำแหน่งครู กศน.ตำบล และนายปฏิภาณ แสนจิตร์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือก แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการเรียนรู้เรื่องการลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน การเรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ การเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนยอดไม้ผลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานพิธีเปิด ผ่านระบบ Google Meet ณ กศน.ตำบลปง กศนตำบลงิม และกศน.ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาร่วมการประชุมเปิดตัวและชี้แจงระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง และนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมเปิดตัวและชี้แจงระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) สำนักงาน กศน. (DM-HACLC) เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ณ โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2564 จากสำนักยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้แก่ 1.รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2562 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด เป็นระยะเวลา 5 ปี ประจำปี 2562 2.รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2564 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด เป็นระยะเวลา 7 ปี ประจำปี 2564


ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)ครั้งที่ 2/2564 เพื่อวัดความรู้ ความคิดของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก และนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ให้การต้อนรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ได้รับการนิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบจากนายนิยม พรหมมา พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 และนายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ เพื่อเติมเต็มความรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ เพื่อเติมเต็มความรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา ในด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำรงชีวิต ในสังคมเป็นคนเก่ง คนดี และ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กศน.ตำบลปง กศน.ตำบลงิม และกศน.ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอปง นิเทศกำกับติดตามWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage