ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2566-2570

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2566-2570 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของกศน.อำเภอปง ให้สอดรับกับสภาพปัจจุบันและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล เป็นวิทยากร นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage