ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดประชุมคณะครู ศศช.อำเภอปง

นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย นายวีรยุทธ บุญต่อ ครูกศน.ตำบล และนายพิรุณ กุลชวาล ครูกศน.ตำบล ดำเนินการจัดประชุมคณะครู ศศช.อำเภอปง ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและติดตามงานให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน กศน. และสอดคล้องกับบริบทความต้องการของชุมชน รวมทั้งได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอก พัฒนาศศช.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน ณ ศศช.บ้านน้ำปุก หมู่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage