ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรม "ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง"

วันที่ 12 มกราคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง นำทีมคณะครู กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรม "ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง" ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง นำทีมคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดประชาชน
กิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร์, หมวกแฟนซี และเกมมหาสนุก จาก กศน.ตำบลปงและกศน.ตำบลนาปรัง ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

จัดกิจกรรมการประกวดธิดาชาติพันธ์ มีสาวงามเข้าประกวดทั้งหมด 11 คน ในงาน "บวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108 ปีของดีอำเภอปงประจำปี 2563"

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายรัฐวัฒน์ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร กศน.ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดธิดาชาติพันธ์ มีสาวงามเข้าประกวดทั้งหมด 11 คน ในงาน "บวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108 ปีของดีอำเภอปงประจำปี 2563" ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
ผลการประกวดมีดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวดารา พิสิฐพัฒนพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาววิลาวัณย์ แซ่ว่าง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวอุษานิเกษมสมบัติ

โครงการมหกรรมกีฬากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดภาคเหนือ "ไก่ขาวเกมส์ 63"

ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง นำคณะครู เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดภาคเหนือ "ไก่ขาวเกมส์ 63" เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และในปีงบประมาณ 2563 ตามยโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมมหกรรม กีฬา กศน. เกมส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563 กศนอำเภอปง

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร ร่วมกัน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563 กศนอำเภอปง ณ ศศช.บ้านนํ้าคะ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ร่วมแข่งขันกีฬา "อิงดอยเกมส์ 2563"

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้นำอวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู บุลากร และนักศึกษา เจ้าร่วมแข่งขันกีฬา "อิงดอยเกมส์ 2563" กีฬา กศน.กลุ่มจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดแพร่

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมบุคลากร กศน. เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

กิจกรรม พอ.สว.เคลื่อนที่ และจัดกิจกรรม กศน.เคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน

วันที่ 17  ธันวาคม  2562 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมบุคลากร  กศน.อำเภอปง ร่วมกิจกรรม พอ.สว.เคลื่อนที่ และจัดกิจกรรม กศน.เคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน  ณ บ้านห้วยเอี๋ยน ม.2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage