ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการมหกรรมกีฬากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดภาคเหนือ "ไก่ขาวเกมส์ 63"

ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง นำคณะครู เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดภาคเหนือ "ไก่ขาวเกมส์ 63" เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และในปีงบประมาณ 2563 ตามยโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมมหกรรม กีฬา กศน. เกมส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage