ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการสวรรคตครบ 7 ปี "สัตตมวรรษ" ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลปงมาตัดแต่งกิ่งไม้


ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม


วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู พร้อมคณะครู และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ณ ศาลาประชาคมอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสมเกียรติ แสงแก้ว ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธี

จัดทำโรงทาน เพื่อร่วมทำบุญพิธี “ทานก๋วยสลากภัต”

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดทำโรงทาน เพื่อร่วมทำบุญพิธี “ทานก๋วยสลากภัต” ณ วัดบ้านห้วยแม่แดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาจัดเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทานใส่ “ก๋วย”(ตะกร้า)

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา นำโดยนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา พร้อมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทานใส่ “ก๋วย”(ตะกร้า) ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เพื่อร่วมทำบุญพิธี “ทานก๋วยสลาก” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ วัดบ้านห้วยแม่แดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ และร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยากิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชุมประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป และมอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้มีร้อยละผู้เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N – NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 11 ราย รางวัลครูผู้มีร้อยละผู้เข้าสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 17 ราย ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยากิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

📍เพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขอเชิญชวน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงาน ได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือจบการศึกษา
หางานได้ที่ 👉🏻 http://thaimengaantam.doe.go.th


จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เห็นความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีความรอบรู้ มีสุขภาพดีและเป็นที่พึ่งพาของชุมชน สังคม รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน​ ณ สกร.อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากนายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด นายวิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง รับหน้าที่ผู้อำนวยการฝึก นายศวิต ฟักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ้อม ร่วมเป็นเกียรติ นางสาวสุกัญญา อินถา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ร่วมเป็นวิทยากรจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดตับเต่าแบบชาวบ้าน เตาอบถ่าน ลดต้นทุนอาหารปลาจากธรรมชาติ จดรับ - จดจ่ายแบบง่ายได้ประโยชน์และการลงพื้นที่เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง โดยได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ พอใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดพิธี มีนายสำรอง ศรีพรม นางศรีนวล นามเมือง นายกิตตินันท์ บรรจง และคณะครู สกร.อำเภอปง เป็นวิทยากร และศึกษาแหล่งเรียนรู้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านเหล่า หมู่ 9 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายศรีนวล ปันต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านเหล่า หมู่ 9 เป็นวิทยากรรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปรินทร์ญาดา อ่อนคง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นางสาวอริสา กุลณวิทย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายชัยณรงค์ สะเทือนไพร พนักงานจัดการงานทั่วไป ที่ได้มาติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการประเมินกิจกรรมจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เพื่อให้นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง มีความรู้ความเข้าใจในวินัยจราจร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ และดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้รับเกียรติจากดาบตำรวจฉลาด คงมั่น ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่(ป.)สถานีตำรวจภูธรปง และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรปง เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู เป็นประธานในครั้งนี้ ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยารับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ สกร.อำเภอปง และกศน.ตำบลปง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง นำโดยนายสุพจน์แน่ประโคน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปง พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอปง รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ สกร.อำเภอปง และกศน.ตำบลปง จากนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา พร้อมร่วมรับฟังปัญหา ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายประดิษฐ์ พอใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุม สกร.อำเภอปง และ กศน.ตำบลปงเข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2566

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยากิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแมลงปอ ฮอล์ แอนด์ การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 5 ราย ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยาMOE SAFETY CENTER คืออะไร?

 MOE SAFETY CENTER คืออะไร?

MOE SAFETY CENTER คือระบบแจ้งเหตุสถานศึกษาปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาไทย ศูนย์ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ทั้งร่างกายและจิตใจ


เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2566

 กศน.อำเภอปง

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2566
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กศน.อำเภอปง , กศน.ตำบลใกล้บ้าน
โทรศัพท์ : 054-497256
หรือ กดลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ https://shorturl.asia/by4Y1

ร่วมสวดอภิธรรมศพ พระมงคลจัทรโชติ หลวงปู่จันทร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำแป้ง

วันที่ 11 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดย นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง ร่วมสวดอภิธรรมศพ พระมงคลจัทรโชติ หลวงปู่จันทร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำแป้ง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาวันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง โดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่


วันที่ 10 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ได้รับเกียรติจากนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปง เป็นเป็นประธานในโครงการดังกล่าว โดย กศน.อำเภอปง นำกิจกรรมไปให้บริการ ดังนี้ สาธิตการทำขนมบราวนี่ สอนทำพวงกุญแจจากไหมพรม กิจกรรมระบายสี และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดย นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดสนามสอบทั้งหมด 2 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก และสนามสอบโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดห้วยแม่แดง และทำโรงทาน

วันที่ 4 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดย นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดห้วยแม่แดง และทำโรงทาน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา นำโดย นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมคณะ และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย นำโดย นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ วัดห้วยแม่แดง อําเภอปง จังหวัดพะเยา


มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


วันที่ 3 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ประชุมประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2566

วันที่ 3 มกราคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มาให้ความรู้ ได้รับเกียรติจากนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย นายสมบัติ เมืองเจียง ครูอาสาสมัครฯ และนายวีรยุทธ บุญต่อ ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี พ.ศ.2565 ณ สนามกีฬากลางบ้านปางค่าเหนือ หมู่ 6 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย และนายสมบัติ เมืองเจียง ครูอาสาสมัครฯ นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของศศช.บ้านห้วยกอก รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีนายสุชาติ ฤทธิ์ยิ่ง เป็นวิทยากร และนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ศศช.บ้านห้วยกอก และ ศศช.บ้านห้วยเอี๋ยน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ต้อนรับคณะครู กศน.อำเภอจุน ที่มาส่งครูดำรงตำแหน่งครู กศน.ตำบล รับผิดชอบพื้นที่่ตำบลงิม

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง ให้การต้อนรับนางสาวจีรวรรณ พันธุระ มาดำรงตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบพื้นที่่ตำบลงิม ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา


โครงการฝึกอบรม “การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางของจังหวัดพะเยา” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จังหวัดพะเยา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางของจังหวัดพะเยา” ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบาง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เยาวชนควรรู้ ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอนพิชิตภูลังกา

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอนพิชิตภูลังกา โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย 2. เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านปางค่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย 3. เพื่อสร้างเจตคติและค่านิยมที่ดีในการออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างน้อย ณ จุดชมทะเลหมอกบ้านปางมะโอ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา


โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชนเผ่าม้ง ประจำปี 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชนเผ่าม้ง ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่าม้งให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้านจิตใจมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรือการกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก เห็นความสำคัญ เกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ณ สนามกลางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา


Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage