ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เห็นความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีความรอบรู้ มีสุขภาพดีและเป็นที่พึ่งพาของชุมชน สังคม รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน​ ณ สกร.อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากนายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด นายวิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง รับหน้าที่ผู้อำนวยการฝึก นายศวิต ฟักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ้อม ร่วมเป็นเกียรติ นางสาวสุกัญญา อินถา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ร่วมเป็นวิทยากรไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage