ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256


ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active learning ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ มีนางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสูงเม่น พร้อมคณะครูจาก สกร.อำเภอสูงเม่น นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ พร้อมคณะครูจาก สกร.อำเภอวังเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีทีมวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่มจากกลุ่มข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา

ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567 คณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรด้านดิจิทัล (Digital) สำหรับประชาชนทั่วไป ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีทักษะทางสังคมที่จำเป็นในยุคดิจิทัล และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะที่อบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลปงและศูนย์การเรียนรู้ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง และนางสาวิตรี บัณฑิต ครูอาสาสมัครฯ นิเทศติดตามและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


วันที่ 19 เมษายน 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 และวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของสถานศึกษาในรอบไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวางแผนทิศทางการดำเนินงานไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ อาคารเรียนรวม สกร.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม และร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย รดน้ำดำหัว และขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม สกร.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
วันที่ 18 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซึ่งมีผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 9 ราย ดังนี้ 1.นายประสิทธิ์ บุญเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลปง 2.นายประดิษฐ์ พอใจ 3.นางกนกพรอุ้มเมือง 4.นางบุษยาพร จันทวาส 5.นายสำรอง ศรีพรม 6.พระครูสถาพรพัฒนกิจ 7.นายศักดิ์ กลาสี 8.นางชนพร คนงาน นักวิชาการชำนาญการ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอปง 9. นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ณ
หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอปง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอปง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปง เป็นประธานในพิธีWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage