ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567 คณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรด้านดิจิทัล (Digital) สำหรับประชาชนทั่วไป ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีทักษะทางสังคมที่จำเป็นในยุคดิจิทัล และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะที่อบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลปงและศูนย์การเรียนรู้ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง และนางสาวิตรี บัณฑิต ครูอาสาสมัครฯ นิเทศติดตามและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage