ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256


วันที่ 18 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซึ่งมีผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 9 ราย ดังนี้ 1.นายประสิทธิ์ บุญเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลปง 2.นายประดิษฐ์ พอใจ 3.นางกนกพรอุ้มเมือง 4.นางบุษยาพร จันทวาส 5.นายสำรอง ศรีพรม 6.พระครูสถาพรพัฒนกิจ 7.นายศักดิ์ กลาสี 8.นางชนพร คนงาน นักวิชาการชำนาญการ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอปง 9. นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ณ
หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage