ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

เตรียมพร้อมสอบ N-Net ปีการศึกษา 2566

 

📍 แจ้งนักศึกษา สกร.อำเภอปง เตรียมพร้อมสอบ N-Net ปีการศึกษา 2566
👉 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
ประถมศึกษา เวลา 08.45 น. - 12.00 น.
มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 08.45 น. - 12.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 1 เวลา 08.30 - 12.00 น.


โครงการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

วันที่ 27 มกราคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง นำนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพญาเม็งราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวย สกร.อำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร สกร.อำเภอพญาเม็งราย ได้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ภัยสังคม และการป้องกันปัญหายาเสพติด และศึกษาดูงานหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ภายใต้โครงการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ร่วมให้การต้อนรับ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และคณะฯ เข้าร่วมตรวจติดตามและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมอำเภอปง จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยาโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สกร.อำเภอปง

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป งพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สกร.อำเภอปง เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพื่อการรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายประดิษฐ์ พอใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พระครูสถาพรพัฒนกิจ กรรมการสถานศึกษา นายศักดิ์ กะลาสี กรรมการสถานศึกษา นางบุษยาพร จันทะวาส กรรมการสถานศึกษา และนางกนกพร อุ้มเมือง คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมการประชุมโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ อาทิ กิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้ และกิจกรรมเดินทางไกล เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ได้รับเกียรติจากดาบตำรวจฉลาด คงมั่น ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่(ป.)สถานีตำรวจภูธรปง และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรปง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage