ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

วันที่ 27 มกราคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง นำนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพญาเม็งราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวย สกร.อำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร สกร.อำเภอพญาเม็งราย ได้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ภัยสังคม และการป้องกันปัญหายาเสพติด และศึกษาดูงานหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ภายใต้โครงการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage