ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

การจัดกิจกกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการประเมินโครงงานดูรายละเอียดตามลิ้งค์นี้ 

1. ขั้นตอนการจัดกิจกกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานhttps://drive.google.com/file/d/1xiSqsJY7hIiXboghrCw5W7ya5bOe3abS/view?usp=sharing

2. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล https://drive.google.com/file/d/1XG82VCGa6I-lmqdXg1txU5CdqSdYWccl/view?usp=sharing  

ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ พร้อมทั้งดำเนินการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูอภิชญา เข็มขำ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ พร้อมทั้งดำเนินการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยาโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2566-2570

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2566-2570 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของกศน.อำเภอปง ให้สอดรับกับสภาพปัจจุบันและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล เป็นวิทยากร นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานในครั้งนี้จัดประชุมคณะครู ศศช.อำเภอปง

นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย นายวีรยุทธ บุญต่อ ครูกศน.ตำบล และนายพิรุณ กุลชวาล ครูกศน.ตำบล ดำเนินการจัดประชุมคณะครู ศศช.อำเภอปง ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและติดตามงานให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน กศน. และสอดคล้องกับบริบทความต้องการของชุมชน รวมทั้งได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอก พัฒนาศศช.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน ณ ศศช.บ้านน้ำปุก หมู่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธาน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ กศน.ตำบลปง กศน.ตำบลนาปรัง กศน.ตำบลควร กศน.ตำบลขุนควร กศน.ตำบลออย กศน.ตำบลงิม และกศน.ตำบลผาช้างน้อยประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอปง ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมในไตรมาส 3-4 และแจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้น ระหว่างวันที่3-5 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทำแผนจัดการการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจากนายวัลภัทร เขียวดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร และนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง กล่าวปิดโครงการ ณ นงพรรีสอร์ท อำเภอปง จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดพะเยา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วย นางเยาวนันท์ ถูกจิตร ครูอาสาสมัครฯ ผู้รับผิดชอบโครงการทุนการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 รอบที่ 1 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 21 คน ได้แก่ ครู กศน.ตำบล จำนวน 9 คน ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ปกติ จำนวน 2 คน และครูอาสาสมัครฯ พื้นที่สูง จำนวน 10 คน รับเกียรติจากนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธาน โดยมีนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นางสาวสายใจ สุขประสาร ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา และผ่านระบบ Google Meetโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วย นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย และคณะครู กศน.อำเภอปง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุง ภูมิทัศน์

วันที่ 6 เมษายน 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุง ภูมิทัศน์ ที่ว่าการอำเภอปง " เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ เนื่องในวันจักรี ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอปง และร่วมทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ณ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยาจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีเรียนรู้ เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญ เกิดความภาคภูมิใจและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยสืบไป ได้รับเกียรตินายวีระเดช กันชัย ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล สังกัด อบต.บ้านมาง นายวิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง และนายฑัชธรรม สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage