ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธาน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ กศน.ตำบลปง กศน.ตำบลนาปรัง กศน.ตำบลควร กศน.ตำบลขุนควร กศน.ตำบลออย กศน.ตำบลงิม และกศน.ตำบลผาช้างน้อยไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage