ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ดำเนินการสัมภาษณ์ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ดำเนินการสัมภาษณ์ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เป็นประธานกรรมการ นายณรงค์ เมืองมูล เป็นกรรมการ และนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาเข้าร่วมสัมมนาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพะเยาพบเพื่อนครู

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมสัมมนาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพะเยาพบเพื่อนครู จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน/สถานศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตัวแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวิตรี บัณฑิต ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และนางรัตติยา มณีชัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดนาปรัง หมู่ 1 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีพระครูศรีวรพินิจ เจ้าคณะอำเภอปง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องประชุมสิริมงคล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปง เป็นประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสิริมงคล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะนายอำเภอปง เป็นประธานWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage