ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ พร้อมทั้งดำเนินการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูอภิชญา เข็มขำ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ พร้อมทั้งดำเนินการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยาโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2566-2570

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2566-2570 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของกศน.อำเภอปง ให้สอดรับกับสภาพปัจจุบันและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล เป็นวิทยากร นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานในครั้งนี้จัดประชุมคณะครู ศศช.อำเภอปง

นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย นายวีรยุทธ บุญต่อ ครูกศน.ตำบล และนายพิรุณ กุลชวาล ครูกศน.ตำบล ดำเนินการจัดประชุมคณะครู ศศช.อำเภอปง ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและติดตามงานให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน กศน. และสอดคล้องกับบริบทความต้องการของชุมชน รวมทั้งได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอก พัฒนาศศช.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน ณ ศศช.บ้านน้ำปุก หมู่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธาน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ กศน.ตำบลปง กศน.ตำบลนาปรัง กศน.ตำบลควร กศน.ตำบลขุนควร กศน.ตำบลออย กศน.ตำบลงิม และกศน.ตำบลผาช้างน้อยประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอปง ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมในไตรมาส 3-4 และแจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage