ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

📍เพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขอเชิญชวน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงาน ได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือจบการศึกษา
หางานได้ที่ 👉🏻 http://thaimengaantam.doe.go.th


จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เห็นความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีความรอบรู้ มีสุขภาพดีและเป็นที่พึ่งพาของชุมชน สังคม รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน​ ณ สกร.อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากนายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด นายวิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง รับหน้าที่ผู้อำนวยการฝึก นายศวิต ฟักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ้อม ร่วมเป็นเกียรติ นางสาวสุกัญญา อินถา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ร่วมเป็นวิทยากรจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดตับเต่าแบบชาวบ้าน เตาอบถ่าน ลดต้นทุนอาหารปลาจากธรรมชาติ จดรับ - จดจ่ายแบบง่ายได้ประโยชน์และการลงพื้นที่เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง โดยได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ พอใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดพิธี มีนายสำรอง ศรีพรม นางศรีนวล นามเมือง นายกิตตินันท์ บรรจง และคณะครู สกร.อำเภอปง เป็นวิทยากร และศึกษาแหล่งเรียนรู้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านเหล่า หมู่ 9 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายศรีนวล ปันต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านเหล่า หมู่ 9 เป็นวิทยากรรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปรินทร์ญาดา อ่อนคง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นางสาวอริสา กุลณวิทย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายชัยณรงค์ สะเทือนไพร พนักงานจัดการงานทั่วไป ที่ได้มาติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการประเมินกิจกรรมจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เพื่อให้นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง มีความรู้ความเข้าใจในวินัยจราจร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ และดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้รับเกียรติจากดาบตำรวจฉลาด คงมั่น ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่(ป.)สถานีตำรวจภูธรปง และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรปง เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู เป็นประธานในครั้งนี้ ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยารับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ สกร.อำเภอปง และกศน.ตำบลปง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง นำโดยนายสุพจน์แน่ประโคน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปง พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอปง รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ สกร.อำเภอปง และกศน.ตำบลปง จากนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา พร้อมร่วมรับฟังปัญหา ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายประดิษฐ์ พอใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุม สกร.อำเภอปง และ กศน.ตำบลปงเข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2566

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยากิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแมลงปอ ฮอล์ แอนด์ การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 5 ราย ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยาWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage