ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ประชุมชี้แจงการใช้ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช.

     วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผอ.กศน.อำเภอปง ได้มอบหมายให้ นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศศช. สำนักงาน กศน.(DM-HACLC) เพื่อสรา้งความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องระดับขั้นการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรที่ได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็น Admin อำเภอ รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetingsพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

            วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและ​ บุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยาการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1/2564

              วันที่ 10 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยานำโดย นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโดยมีนางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผล จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เข้านิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดสอบ ได้มีมาตรการการตรวจคัดกรองตามมาตรการและป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564

📣📢ประกาศข่าวดี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564
สิ้นสุดการรอคอย.....ขณะนี้ กศน.อำเภอปง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้นะจ๊ะ 😊เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย😊
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หรือกรอกใบสมัครออนไลน์คลิ๊กลิ้งค์นี้ 😊


วิเคราะห์สภาพปัญหา(SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานของครู กศน.อำเภอปง

 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ประชุมคณะครู กศน.ตำบล และร่วมกับคณะครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) วิเคราะห์สภาพปัญหา(SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานของครูศศช.ใหัมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ หอประชุม กศน.อำเภอปงโครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภอปง

         วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมดำเนินโครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภอปง และกศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำเนินการ ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยาโครงการจัดทำเครื่องกรองน้ำดื่มที่สะอาดให้กับ ศศช.ในพื้นที่อำเภอปง

        วันที่ 3-4 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง กล่าวต้อนรับทีมงานช่างจากกรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปง โดยมีนายชลธร ปั่นเจริญ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการจัดทำเครื่องกรองน้ำดื่มที่สะอาดให้กับ ศศช.ในพื้นที่อำเภอปง หลังจากนั้นมอบหมายให้ครูนิเทศก์ นำทีมงานเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ติดตั้งทั้ง 9 แห่งWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage