ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1/2564

              วันที่ 10 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยานำโดย นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโดยมีนางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผล จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เข้านิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดสอบ ได้มีมาตรการการตรวจคัดกรองตามมาตรการและป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัดไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage