ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการจัดทำเครื่องกรองน้ำดื่มที่สะอาดให้กับ ศศช.ในพื้นที่อำเภอปง

        วันที่ 3-4 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง กล่าวต้อนรับทีมงานช่างจากกรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปง โดยมีนายชลธร ปั่นเจริญ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการจัดทำเครื่องกรองน้ำดื่มที่สะอาดให้กับ ศศช.ในพื้นที่อำเภอปง หลังจากนั้นมอบหมายให้ครูนิเทศก์ นำทีมงานเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ติดตั้งทั้ง 9 แห่งไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage