ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

วิเคราะห์สภาพปัญหา(SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานของครู กศน.อำเภอปง

 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ประชุมคณะครู กศน.ตำบล และร่วมกับคณะครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) วิเคราะห์สภาพปัญหา(SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานของครูศศช.ใหัมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ หอประชุม กศน.อำเภอปงไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage