ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปรินทร์ญาดา อ่อนคง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นางสาวอริสา กุลณวิทย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายชัยณรงค์ สะเทือนไพร พนักงานจัดการงานทั่วไป ที่ได้มาติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการประเมินกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage