ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดตับเต่าแบบชาวบ้าน เตาอบถ่าน ลดต้นทุนอาหารปลาจากธรรมชาติ จดรับ - จดจ่ายแบบง่ายได้ประโยชน์และการลงพื้นที่เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง โดยได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ พอใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดพิธี มีนายสำรอง ศรีพรม นางศรีนวล นามเมือง นายกิตตินันท์ บรรจง และคณะครู สกร.อำเภอปง เป็นวิทยากร และศึกษาแหล่งเรียนรู้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านเหล่า หมู่ 9 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายศรีนวล ปันต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านเหล่า หมู่ 9 เป็นวิทยากรไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage