ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ อาทิ กิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้ และกิจกรรมเดินทางไกล เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ได้รับเกียรติจากดาบตำรวจฉลาด คงมั่น ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่(ป.)สถานีตำรวจภูธรปง และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรปง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage