ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 และวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของสถานศึกษาในรอบไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวางแผนทิศทางการดำเนินงานไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ อาคารเรียนรวม สกร.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม และร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย รดน้ำดำหัว และขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม สกร.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage