ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)ครั้งที่ 2/2564 เพื่อวัดความรู้ ความคิดของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก และนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ให้การต้อนรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ได้รับการนิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบจากนายนิยม พรหมมา พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 และนายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage