ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

 วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร Good Teacher ด้านจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอปง ด้านจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ณ ห้องประชุม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับความรู้จาก นายปิติพล วงศ์กระโซ่ ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอเชียงม่วนไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage