ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการ ศส.ปชต. เสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จัดโครงการ ศส.ปชต. เสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถนำไปเป็นแบบอย่าง และปรับใช้ในกรดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปงเป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายประสิทธิ์ บุญเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลปง และนายสุวรรณเสน ศรีชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage