ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

วิทยากรอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลผาช้างน้อย ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางสาวิตรี บัณฑิต ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และนางเยาวนันท์ ถูกจิตร ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลผาช้างน้อย ปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลผาช้างน้อยให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสตรีและเพื่อเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้กับชุมชนและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีในกลุ่มสตรีตำบลผาช้างน้อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage